مشخصات اصلی


قیمت: 25000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


 • تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 340صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

 • فهرست مطالب

  مقدمه :

  فصل اول- مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه:

  مبحث اول – مفهوم و ماهیت اکراه :

  گفتار اول- مفهوم اکراه :

  الف -تعريف اكراه در لغت:

  ب- تعريف اكراه در اصطلاح :

  1- تعريف اكراه با توجه به فقه و حقوق ايران:

  2- تعريف اكراه در حقوق فرانسه:

  3 - تعريف اكراه در حقوق مصر :

  4- مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) :

  ج-مقايسه اكراه با مفاهیم مشابه :

  1- مقايسه اكراه با مفاهیم مشابه در فقه و حقوق ايران:

  1-1- مقايسه اكراه با اجبار :

  1-2- مقايسه اكراه با اضطرار :

  اول- شباهت هاي اكراه و اضطرار:

  دوم- تفاوت هاي اكراه و اضطرار:

  2- مقايسه اكراه با مفاهیم مشابه در حقوق فرانسه و مصر:

  2-1- مقايسه اكراه با اشتباه در حقوق فرانسه و مصر:

  2-2- مقايسه اكراه با تدليس در حقوق فرانسه و مصر :

  3- مقايسه ( مطالعه تطبیقی ):

  گفتار دوم – ماهیت حقوقی اکراه:

  الف- ماهيت اكراه در فقه و حقوق ايران :

  ب- ماهيت اكراه در حقوق رم :

  ج- ماهيت اكراه در حقوق فرانسه :

  د – مقایسه (مطالعه تطبيقی ) :

  مبحث دوم- قلمرو اكراه در قراردادها :

  گفتار اول- قلمرو اكراه در فقه و حقوق ایران:

  الف- اکراه ناشي از اضطرار :

  ب- اكراه بر قدر مشترک :

  1- افراد عرضي:

  2- افراد طولي:

  ج- اكراه با توجه به تطابق آن با مكره عليه :

  1- اتحاداكراه با مكره عليه :

  2- تغایر اكراه با مكره عليه:

  3- فزونی مكره عليه:

  3-1- ضمیمه به مورد معين:

  3-2- ضمیمه به مورد غير معين:

  اول- انجام چند معامله به صورت تدريجي :

  دوم- انجام چند معامله باهم :

  4-نقص مكره عليه :

  د- اكراه با توجه به رابطه مالك و عاقد :

  1- اکراه بر مالك و عاقد :.

  2- اکراه بر مالك ( و نه عاقد ) :

  3 -اکراه برعاقد ( و نه مالک ) :

  4 –اکراه بر وکیل مختار:

  4-1- نظر مطلق:

  4-2- نظر تفصيلي:

  اول- مكره موكل :

  دوم- مكره غير موكل :

  ه- اكراه بر چند مكرَه به نحو تخييري:

  1- اکراه بر یک عقد :

  2- اکراه بر چند عقد :

  و- اكراه با توجه به عمل اكراهي و شخص مكره:

  ز– اکراه با توجه به وسایل آن :

  گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه:

  الف- اکراه ناشی از اضطرار:

  ب- اكراه ضعفاء عليه قدرتمندان :

  ج - رابطه حقوقي و وابستگي اقتصادي با اكراه:

  د - عيب اكراه و برخي از مقررات حمايت كننده از مصرف كنندگان:

  ه -اکراه مادی و معنوی:

  گفتار سوم -قلمرو اكراه در حقوق مصر :

  الف - اکراه ناشی از اضطرار :

  ب – اکراه مادی و معنوی :

  گفتار چهارم – مقایسه ( مطالعه تطبیقی ):

  فصل دوم- شرايط تحقق اكراه در قراردادها و اثبات آن:

  مبحث اول - شرايط تحقق اكراه در قراردادها:

  گفتار اول - شرايط تحقق اكراه در فقه و حقوق ايران:

  الف- وجود تهديد : 92

  1- تهديد از طرف ا نسان: 92

  1- 1- ويژگي‌هاي تهديد كننده: 93

  1- 2- ا عتقاد به وجود تهديد كننده 93

  1- 3- وجود امر تهديد كننده: 94

  1- 4- قصد آمر بر تهديد: 95

  2- باور تهديد: 95

  3- تهديد نافي قصد نباشد:

  4- تهديد مانع تحقق اختيار باشد:

  5 - نامشروع و غير عادي بودن تهدید :

  ب- ترس مؤثر در وقوع معامله :

  ج- تمام علت بودن اكراه:

  د – ورود ضرر:

  1- موضوع ضرر:

  2- متعلق ضرر:

  3- رابطه ی مستقيم ضرر با معامله :

  4- معیار حصول ضرر :

  ه – آیا عدم امکان فرار از اكراه شرط است ؟

  1- امكان فرار وجود ندارد:

  2- فرار ضرر دارد :

  3- فرار ضرر ندارد:

  3-1- فرار و مفهوم اکراه:

  3-2- فرار و حکم اکراه:

  اول- طرح احتمالات:

  دوم- بررسي احتمالات:

  گفتار دوم- شرايط تحقق اكراه در حقوق فرانسه:

  الف- چهره ی جرمي اكراه:

  1- عنصر مادي :

  1-1- وجودتهديد:

  اول- قربانی تهديد :

  دوم - اقسام تهديد :

  سوم- فاعل تهديد:

  1-2- ورود ضرر

  اول - حال بودن ضرر :

  دوم- قابل ملاحظه بودن ضرر :

  2- عنصر غير قانوني :

  2-1- طرح مسأله، قانون مدني و دكترين :

  2- 2- رويه قضايي:

  2-3- اکراه با وجود تهدید قانونی :

  اول- عدم ارتباط تهدید با مورد تعهد :

  دوم- درخواست تعهد بیشتر از حق :

  سوم - سوء استفاده از قانون و اقتدار:

  ب- چهره ی رواني اكراه- احساس ترس:

  1- زمان ترس:

  2- شدت ترس :

  گفتار سوم- شرايط تحقق اكراه در حقوق مصر :

  الف_ ترس مؤثر در وقوع معامله :

  1- علت بودن اکراه :

  2- شد ت اکراه :

  3- سلب آزادي مكره :

  ب- به کار گیری ابزار تهدید:

  1- اقسام ابزار :

  1- 1- اكراه مادي و معنوي:

  1- 2- قدرت و نفوذ معنوي :

  2 - خطر:

  2- 1- شرايط خطر:

  2- 2- موارد خطر:

  2- 3 - خطر نسبت به ثالث :

  2- 4- تهديد کننده :

  3- باور تهدید :

  4- نا مشروع بودن تهدید :

  گفتار چهارم – مقایسه ( مطالعه تطبيقی ) :

  مبحث دوم – اثبات اکراه:

  گفتار اول - اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران :

  گفتار دوم - اثبات اکراه در حقوق فرانسه :

  گفتار سوم - مقایسه : ( مطالعه تطبیقی )

  فصل سوم- اثر اكراه در قراردادها:

  مبحث اول- اثر اكراه در فقه و حقوق ایران:

  گفتار اول- نظریه بطلان:

  الف- طرح نظریه بطلان:

  ب- دلايل نظریه بطلان:

  1- وجود اجماع و حديث رفع :

  2 - عدم شمول «اوفوا بالعقود» بر معامله مكره:

  3- عدم شمول مطلقات بر عقد مكره:

  4 - عدم تشكيل عقد به علت فقدان رضا:

  5- عدم تشكيل عقد به علت جريان اصول عمليه:

  6 - به حکم عرف معامله مکره ، معامله نیست :

  7 - تشابه عقد مكره با عقد كودك:

  8- تشابه عقد مكره با عقد هازل:

  9- عدم تشابه عقد مكره با عقد فضولي:

  10 - لزوم مقارنت رضا با عقد:

  ج- نقد نظریه بطلان:

  1- اجماع و حديث رفع:

  1- 1- اجماع :

  1- 2- حديث رفع:

  اول – طرح سه پاسخ :

  دوم – اشکال به پاسخ سوم و جواب آن :

  2- شمول «اوفوا بالعقود» بر معامله مكره:

  3- شمول مطلقات بر معامله مكره:

  4- عدم اخذ مفهوم «رضا» در عقد:

  5- عدم جريان اصول عمليه:

  6- عدم تشابه عقد مكره با عقد كودك:

  7- عدم تشابه عقد مكره با عقد هازل:

  8 - تشابه عقد مكره با عقد فضولي:

  9- عدم لزوم مقارنت رضا با عقد:

  گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ:

  الف- طرح نظریه عدم نفوذ:

  1- مكره قصد مضمون عقد را نمي‌كند:

  2 - مکره راضي به قصد نتيجه نيست :

  ب- دلايل نظریه عدم نفوذ:

  ج- بررسي نظر یه عدم نفوذ:

  د- اجازه عقد مكره:

  1- تعريف اجازه و طرح مسأله:

  2- شرايط اجازه:

  2-1- اجازه بايد معلوم باشد :

  2-2- اجازه مسبوق به رد نباشد :

  2-3- مکرَه بايد اهليت داشته با شد :

  2-4- اکراه رفع شده باشد :

  2-5- رضا اعلام شود :

  3- اثر اجازه:

  3-1- نظريه نقل:

  اول- معنا و طرح نظريه:

  دوم- دلايل نظريه:

  سوم -نقد نظريه:

  3 -2- نظريه كشف:

  اول- معنا و طرح نظريه:

  دوم – اقسام کشف :

  سوم- دلايل نظريه:

  چهارم- ايراد نظريه:

  پنجم : پاسخ ايرادات :

  4- نقش اجازه در معامله مالك مكرِه:

  5- اثر عقد نسبت به فرد مختار قبل از اجازه:

  ه- رد عقد مکرَه:

  مبحث دوم- اثر اکراه در حقوق فرانسه :

  مبحث سوم-اثر اکراه در حقوق مصر:

  مبحث چهارم – مقایسه (مطالعه تطبیقی ) :

  نتیجه گیری و پیشنهادات : 224

  فهرست منابع : 232

  چکیده به زبان انگلیسی  مقدمه :


  1-طرح مسأله:

  تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: يکی به اکراه می فروشد، يکی به اکراه طلاق می دهد و ديگری اجاره می دهد و... .

  افرادي با اندک تهديدی تسليم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهديد مقاومت کنند .

  در صحنه اجتماع اکراه همواره يک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدين بهانه خود را از مسؤوليت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند .

  هر کس در زندگی روزمره ناگزير قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختيار و طيب نفس نباشد.

  آيا حقوق موضوعه مي‌تواند هر اكراهی را كه بر اراده اعمال مي‌شود، به حساب آورد ؟ اين همان چيزی است که در اين رساله مورد بررسی قرار می گيرد .

  2– انگيزه انتخاب :

  مباحثی ممکن است سال­ها و بلکه قرن­ها به يک حال بمانند اما به هر حال با برخورد انديشه­ها بايد نوشته­ها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع اين رساله، ارائه­ی منبعی مفيد


  برای دانشجويان و محققان است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در اين زمينه آسان و قابل دسترس کند .

  3- ضرورت تحقيق :

  طرح افکار انديشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نويسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سيستم حقوق رم را يا نپذيرفته اند يا تعديل کرده اند، می تواند مفيد باشد .

  منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن­ها نیاز به سال­ها تحصيل و تجربه است، بر همين اساس نمی تواند به تنهايی راه گشای نياز محققان و دانشجويان باشد. هم­چنين استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذير نيست؛ از این رو، تحقيقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پيشينيان قطع نکند، ضرورت دارد.

  4 – پيشينه تاريخی تحقيق :

  کمتر فقيه و حقوقدانی است که از پديده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بيع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می­شود به همين جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد . پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده است . از جمله : بررسی اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) نقش اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان 0 حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که بررسی شده تحقیق کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده است در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده 199 قانون مدنی با نظر مشهور فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده است یا جامعیت کامل را ندارد . شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد .

  5 - سؤالات اصلی و فرعی تحقيق :

  سؤ الات اصلی :

  نقش اکراه بر اراده و اثر آن چيست ؟

  قانون مدنی ما زمينه شرایط تحقق اکراه از يک سو از فقه اماميه الهام گرفته است و از سوی ديگر به قانون مدني فرانسه نظر داشته است. اما در وضع ماده 202دچار تعارض شده است ، لذا لازم است علت تعارض و راه حل آن مطرح شود .

  معیار ترس مؤثر چیست ؟

  سؤالات فر عی :

  آن­چه معروف است اين است که اکراه با رضا جمع نمی شود . از طرف ديگر در قانون مدنی (ماده­ی 199) پيش­بينی شده است: «رضای حاصل در نتیجه­ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» چگونه می توان تعارض بين اين دو مطلب را برطرف کرد ؟

  معیار ضرر مؤثر چیست ؟

  تهدید نسبت به ثالث تا چه حد می تواند روابط قراردادی را تحت تأ ثیر قرار دهد ؟

  آیا هدف مشروع می تواند وسیله نا مشروع را تو جیه کند ؟ آ یاکسی بدین بهانه می تواند دیگران را تهدید کند و خود را از آثار اکراه مؤ ثر رها سازد ؟

  آیا همواره وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود می آورد یا این که اوضاع و احوال خارجی و رویداد های اجتماعی و طبیعی هم می توانند رمینه ساز باشند ؟

  آیا اصل بر اکراه است ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند ؟برچسب ها: نقش اکراه بر اراده و اثر آن , مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه , مقايسه اكراه با اجبار , مقايسه اكراه با اشتباه در حقوق فرانسه و مصر , ماهيت اكراه در حقوق ف ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط