مشخصات اصلی


قیمت: 7000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 70صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده.................................................................................................................................................1

مقدمه. ...........................................................................................................................................................2

فصل یکم کلیات.........................................................................................................................................................5

1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت ................................................................................................5

1-1-1- مفهوم تجارت بین الملل ......................................................................................................................................................................5

2-1-1- مفهوم روشهای پرداخت ................................................................................................................5

3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادی .......................................................................................................................5

4-1-1- مفهوم عقد ضمان............................................................................................................................6

5-1-1- مفهوم ضمانت نامه های بانکی......................................................................................................6

6-1-1- مفهوم برات.....................................................................................................................................6

7-1-1- مفهوم وصولی.................................................................................................................................7

8-1-1- مفهوم وصولی ساده.........................................................................................................................7

9-1-1- مفهوم وصولی اسنادی.....................................................................................................................7

2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت.........................................................................7

1-2-1- عامل فیزیکی..............................................................................................................................8

2-2-1- عامل روانی.....................................................................................................................................8

3-2-1- عوامل سیاسی واقتصادی...............................................................................................................9

4-2-1- قوانین و مقررات...........................................................................................................................9

5-2-1- وجود منافع متقابل بین فروشنده وخریدار..................................................................................9

3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل............................................................................10

1-3-1- پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی............................................................................................10

2-3-1- پرداخت به شیوه ضمانت نامه های بانکی بین المللی..............................................................15

3-3-1- پرداخت به صورت برات..............................................................................................................18

4-3-1- پرداخت با روش وصولی.............................................................................................................21

4-1- پیشینه روشهای پرداخت.....................................................................................................20

1-4-1- تاریخچه اعتبارات اسنادی..........................................................................................................20

2-4-1- تاریخچه ضمانت نامه های بانکی بین المللی ........................................................................21

3-4-1- تاریحچه برات............................................................................................................................22

4-4-1- تاریخچه وصولی اسنادی..........................................................................................................22

فصل دوم بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت ...............24

1-2-روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبارات اسنادی.................................................................24

1-1-2-روابط وتعهدات بین خریدار وفروشنده....................................................................................25

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی.............................................................................. 25

1-2-1-2روابط متقاضی (خریدار)وبانک گشاینده اعتبار.......................................................................27

2-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار..............................................................................27

3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار.....................................................................................28

4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانک کارگزار.............................................................................29

2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانت نامه های بانکی .......................................................................29

1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه............................................................................................................30

2-2-2-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له..........................................................................................31

3-2-2-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)................................................32

3-2-تعهدات اطراف برات ............................................................................................................33

1-3-2-برات گیر...................................................................................................................................33

2-3-2-تعهد ظهرنویس..........................................................................................................................34

3-3-2-تعهدات ضامن.............................................................................................................................34

4-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش ...................................................................................................35

5-3-2-تعهدات دارنده برات....................................................................................................................36

4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی.............................................................37

1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده..........................................................................................37

2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ............................38

3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده..........................................39

4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار ...........................................................................................40

فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت.................43

1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی...............................................................43

1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون.......................43

2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی..................................................................49

1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی.................................................................51

2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی...............................................................................51

2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی...............................................................52

1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی..................................................................53

1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG)...................... 53

2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی(URDG)……………...................................54

3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی(ISP98).......................................................................................................................................56

4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)....... 57

2-2-3-کنوانسیون های بین المللی....................................................................................................57

1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها....................................57

2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادی.

تضمینی.................................................................................................................................................58

3-2-2-3--ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران...........................................................................58

3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی......................................................................................58

3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات...............................................................................59

1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات.............................................................................................60

2-3-3-برات در قانون داخلی...............................................................................................................62

3-3-3-مبحث مقایسه ای....................................................................................................................63

4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها......................................................................................63

1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی.........................................................65

فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت............................66

1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن...................................................68

1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث..................................................68

2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی........................................................69

3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات.......................69

4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان..................................................................... 70

5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله................................................................ 71

6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد

پذیرش)..................................................................................................................................................73

2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ...................................................................75

1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی................................................ 75

1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان.........................................................................................................76

2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی....................................................................................... 77

2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع.................................................................. 79

3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث...................80

4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش...................................................................................................81

3-4-ماهیت حقوقی برات............................................................................................................82

1-3-4- نظریه­ی تبدیل تعهّد...............................................................................................................82

2-3-4-نظریه­ی انتقال طلب..................................................................................................................82

3-3-4-نظریه­ی اعطای نمایندگی........................................................................................................83

4-3-4-نظریه‌­ی عقد حواله....................................................................................................................83

4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی.............................................................................. 85

تیجه گیری وپبشنهادات.....................................................................................................................86

فهرست منابع..........................................................................................................................................88

چکیده انگلیسی..................................................................................................................................93

پیوست ها................................................................................................................................. 94

چکیده

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

واژگان کلیدی: روشهای پرداخت در تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات ،وصولی اسنادی

مقدمه

الف طرح مسئله

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته و این امر اهمیت یک تجارت بین الملل پویا و قدرتمند را که ضامن یک اقتصاد قوی که عاملی مهم دراقتدار یک کشور در صحنه بین المللی محسوب می گردد را افزایش داده است ؛یکی از عوامل مهم که نقش بسزایی در این امر دارد مسئله پرداخت و شیوه های آن در تجارت بین الملل است به این دلایل که در معاملات تجاری بین المللی طرفین معامله در یک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاری مابین دو یا چند کشور مختلف که دارای قوانین و عرف های تجاری مخصوص به خود می باشند است و این امر ریسک یک معامله تجاری را بالا می برد و اهمیت شناخت شیوه ای که خطرات احتمالی یک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزایش می دهد ؛لذا تجار بسیار تلاش می نمایند تا با ملاحظه عوامل روانی،فیزیکی،سیاسی و اقتصادی متناسب با منافع خویش بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نمایند.در حال حاضر چندین روش پرداخت وجود دارد که بیش از سایر روشها در بین تجار و عرصه بانکداری مقبولیت یافته این روشها عبارتند از اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی ،برات و وصولی اسنادی که دو روش نخست طرفداران بیشتری دارند ودر سیر پژوهش نیز بررسی و تشریح سازو کارهای آنها پر رنگ ترخواهد بود علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که بحث اصلی ماست و با نگاهی کوتاه به سیرتلاشهای بین المللی در جهت یکسان سازی قواعد آنها در عرصه بین المللی این امر را به وضوح می بینیم .

ب: هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و....دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

ت: فرضیه ها

هرگز نمی توان نادیده گرفت که فرضیه های یک تحقیق و پژوهش مهمترین قسمت های آن پژوهش و تحقیق هستند که مطمئنا پژوهش ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود فرضیاتی که ما در جهت اثبات آنها در این پژوهش کوشش نموده ایم عبارتند از اینکه اعتبارات اسنادی در حال حاضر بهترین شیوه پرداختی است که در آن منافع هردو طرف یک معامله تأمین می گردد .در حال حاضر هیچ جایگزین مطمئنی که دارای تمامی مزایای اعتبارات اسنادی باشد برای این شیوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه های بانکی بین المللی بعد از اعتبارات اسنادی در حال حاضر پرطرفدارترین هستند.

ث:روش پژهش

روش تحقیق ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه ای است و بیشتر پژوهش ما از طریق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سایتهای علمی تخصصی در این مورد والبته چندین مورد مراجعه حضوری به بانکها و اتاق بازرگانی بین المللی بوده است.

ح :سابقه پژوهش

در ارتباط با سابقه پژوهش باید گفت در این رابطه متنی واحدکه اختصاصا و بدین روش به این مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردی ما کتابها و یا مقالات ویا پایان نامه هایی را در این زمینه در دسترس داریم اما با توجه به این مطلب که ما حدود چند سالی می باشد که شاهد ویرایش جدید(( یوسی پی500)) که ((یو سی پی600)) است هستیم اما هنوز آنگونه که باید در این مورد کتب و تالیفاتی نداشته ایم علی الخصوص در زمینه ماهیت شیوه های پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسی به سر می بریم ناگفته نماند این مطلب در مورد مقررات حاکم براین شیوه ها نیز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بیشتر از جنبه داخلی است دیگر در مورد هیچکدام از این شیوه ها ماده قانونی در قانون تجارت کشورمان نداریم .

ج:سازماندهی پژوهش

چارچوب کار ما دراین پژوهش در قالب چهار فصل می باشد که فصل نخست به کلیا ت بحث همچون مفاهیم و شیوه های پرداخت و تاریخچه آنها می پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئولیت های هرکدام از اطراف روشهای پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم قوانین بین المللی وبعضا در صورت وجود قوانین داخلی حاکم برهرکدام از این شیوه ها مورد شناسایی و پژوهش قرار می گیرد و نهایتا با اعتبارات اسنادی مقایسه می گیرد در فصل چهارم است که ماهیت هرکدام از روشهای پرداخت مورد بررسی ومقایسه قرارمی گیرد و درانتها ی فصول نیز ما شاهد نتیجه منابع و ضمایم هستیم.برچسب ها: صوت حقوق , وکالت 97 , پایان نامه حقوق , مقاله حقوقی , جزوه رایگان حقوق , تدریس تصویری حقوق , سردفتری97 , کارتحقیقی , مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پر ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط