مشخصات اصلی


قیمت: 13000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 129صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

مقدمه-------------------------------------------------------------------------------------------1

فصل اول- کلیات(تعاریف ومفاهیم) --------------------------------------- 8 مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره -----------------------------------8

گفتار اول - مفهوم وتعریف اجاره --------------------------------------- 8

گفتار دوم - ویژگی های عقداجاره --------------------------------------12

الف- لازم بودن عقداجاره -----------------------------------------12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره -------------------------------15

مبحث دوم - موضوع عقداجاره وشرایط آن-----------------------------17

گفتار اول - موضوع عقداجاره ------------------------------------------17

الف-منفعت ------------------------------------------------- 17

ب-اجرت --------------------------------------------------20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ------------------------------------- 23

الف - لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ----------------------------------24

ب- موجودبودن ----------------------------------------------26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت ----------------------------- 27

د- معلوم ومعین بودن ------------------------------------------ 32

فصل دوم - عیب وضمان عمومی مربوط به آن ---------------------------- 37

مبحث اول - مفهوم واقسام عیب ---------------------------------------- 38

گفتار اول - مفهوم وماهیت عیب------------------------------------ 38

الف-مفهوم عیب --------------------------------------------- 38

ب- ماهیت وتعریف عیب --------------------------------------- 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ----------- 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی ---------------------------- 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ------------------------- 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ------------------------------- 44

گفتار دوم– اقسام عیب ------------------------------------------ 46

الف-عیب حادث وقدیم ---------------------------------------- 46

ب- عیب خفی وظاهر------------------------------------------ 49

مبحث دوم - ضمان عمومی ناشی ازعیب -------------------------------- 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ------------------------------------ 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن -----------------------------53

بنداول- مفهوم خیارعیب------------------------------ 53 بند دوم- مبانی خیارعیب ------------------------------ 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده --------------58

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ----------- 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار------------------------------ 62

بنداول- طبیعت خیار-------------------------------- 62

1-1)حق بودن خیار-------------------------- 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیار---------------- 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب -------------------------66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب --------------------------------- 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد -------------------------- 68

1-1)لازم بودن ----------------------------------- 68

2-1)معوض وتملیکی بودن --------------------------- 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ------------------------- 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار---------------------------- 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب --------------------------- 71

2-3)مؤثربودن عیب ----------------------------------- 73

د- آثاراجرای خیارعیب --------------------------------------- 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) --------------------------- 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته --------------------76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ -------------- 77

3-1) موانع فسخ ----------------------------------- 81

1) تلف مال معیوب ----------------------------- 83

2) انتقال مال معیوب ----------------------------- 84

3) تغییرمال معیوب ------------------------------ 88

) حدوث عیب جدید ---------------- ----------- 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ ------------------------ 91

بند دوم- مطالبه ارش ----------------------------------------- 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش ------------------------------------ 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله ---- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ ---------------- 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت -------------------------------- 95

2 -2)تعیین ارش ------------------------------------------- 97

ه- مسقطات خیارعیب --------------------------------------------- 98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار--------------------------------- 99

بند دوم- تبری ازعیوب ---------------------------------------- 103 بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار----------------------------- 105

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار---------------------------------- 106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ----------------------------------109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله --------------------------110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ----------------------------------- 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله -------------------- 113

فصل سوم - عیب درمورداجاره وآثارآن ------------------------------------- 114

مبحث اول - مفهوم عیب درعقداجاره ------------------------------------ 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت --------------------------- 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ---------- 117

مبحث دوم - آثارحدوث عیب درعین مستأجره ------------------------------- 119

گفتاراول - ثبوت خیارعیب ----------------------------------------- 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ----------------------------------- 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره -------------------------- 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ---------------------- 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ---------------------123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره ---------------------------- 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب ---------------------------- 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب ----------------------------- 127

ج) اثرفسخ دراجاره ---------------------------------------- 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره --------------- 132

الف) الزام موجربه رفع عیب --------------------------------- 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره -----------------134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب --------------------------------- 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ---------------------- 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع ----- 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ------------------------- 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ----------------------139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب ---------------------------- 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره --- 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ---------141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ------------ 143

نتیجه گیری --------------------------------------------------------145


فصل اول

کلیات ( تعاریف و مفاهیم)

این فصل، اختصاص به بیان کلیاتی راجع به عقد اجاره دارد و در برگیرنده تعاریف و مفاهیمی می باشد که دانستن آنها برای بیان بخشهای بعدی و بررسی موضوع اصلی این رساله ، ضروری به نظر می رسد و در قالب دو مبحث ارائه می گردد که در مبحث اول ، به بیان ماهیت و ویژگی های عقد اجاره پرداخته و در مبحث دوم ، موضوع عقد اجاره و شرایط آن را بررسی نماییم.

مبحث اول – ماهیت و ویژگی های عقد اجاره

تعیین ماهیت و ویژگی های هر عقدی برای استنتاج و استنباط آثار آن عقد و پیش بینی طرق عادلانه برای جبران تحمیلات ناروا در اثر فقدان آن آثاردارای اهمیت ویژه ای می باشد. از این لحاظ در این مبحث تحت دو گفتارمفهوم و تعریف اجاره و همچنین ویژگی های خاص آن عقد را مورد بررسی قرار می دهیم :

گفتاراول – مفهوم و تعریف اجاره

واژه « اجاره » مشتق از « اجر » و جمع « أجر » « اجور » است.[1] ( اتوهن اجورهن) [2] اجاره در لغت اسم و به معنای مزد عمل یا کرایه اجیر ( اجرت) می باشد[3]. اما در اصطلاح در مفهوم « ایجار» به معنی کرایه دادن به کار برده می شود و همچنین در معانی زنهار دادن ، امان دادن ، رهانیدن مژده دادن ، پاداش دادن و از این قبیل آمده است[4] .

از این جهت عقد اجاره ، از لحاظ نامگذاری ، با سایر عقود متفاوت است. زیرا هر عقدی به مصدر فعل و یا به اسم مصدر تعبیر می شود و اختلاف چندانی بین مضمون آن عقد با معنی لغوی عنوان آن وجود ندارد. اما اجاره در لغت به معنی کرایه و در اصطلاح به معنی کرایه دادن می باشد[5] .

در تعریف اجاره گفته شده : اجاره ، عبارت است از تملیک منفعت به عوض معلوم[6] ، از این تعریف به خوبی روشن می شود که اجاره نیز ماند بیع عقدی معوض و تملیکی می باشد. با این تفاوت که موضوع عقد بیع ، عین مال است اما در اجاره منافع عین به مستاجر تملیک می شود. بعبارت دیگر ، اجاره در حقیقت تسلیط در عین برای انتفاع از آن در مقابل عوض می باشد.

منفعت و عوض در اجاره ، بعنوان موضوع اصلی این عقد ، باید معلوم و معین باشند. پس اجاره عقدی برای تملیک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم است. همچنین اجاره عقدی موقت بوده و منافع به طور دائم تملیک نمی شوند و توجه به این وصف نیز در تعریف عقد اجاره ضروری است ، زیرا وصف دائمی بودن یکی از اوصاف بارز حق مالکت می باشد و اگر در تعریف اجاره به موقت بودن آن اشاره نشود ، این تصور به ذهن می رسد که منافع برای همیشه به مستاجر تملیک می گردند[7].

قانون مدنی ما در ماده 466 در تعریف اجاره می گوید : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. .

این تعریف فاقد اوصاف معوض و موقت بودن عقد اجاره که در شناسایی مفهوم آن موثر هستند. بوده و از این جهت قابل ایراد به نظر می رسد. البته با مراجعه به تعاریفی که در قانون از سایر عقود بعمل آمده است و مشخص می گردد که استفاده از چنین شیوه ای در تعریف اختصاص به عقد اجاره ندارد ، بلکه به طور کلی در تعریف از معاملات قانون گذار فکر بارز ترین اوصاف و نتایج هر عقد بوده تا مراجعه کننده بتواند بدین وسیله از اوصاف و نتایج به مفهوم حقیقی آن عقد پی ببرد و ارائه تعریفی جامع و مانع مورد نظر نبوده است. علاوه براین در مورد عقد اجاره در مواد 468 و 490 و 514 ق.م سایر اوصاف عقد مزبور ، یعنی معوض بودن و موقت بودن نیز مورد توجه قرار گرفته و نقص موجود در ماده466 جبران شده است. با این وجود عده ای از حقوقدانان برای رفع این نقص سعی در ارائه تعریفی که در برگیرنده تمام اوصاف عقد اجاره باشد. نموده و آنرا به صورت های زیر تعریف نموده اند.
برچسب ها: حقوق , مقاله حقوقی , فایل صوتی حقوق , صوت حقوق , بسته وکالت , بسته قضاوت , دادرسی مدنی , جزوه حقوقی ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط