مشخصات اصلی


قیمت: 12000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 124صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه............................................................................................................................................................ 2

2-1-قوانین و آئین نامه ها............................................................................................................................... 6

1--3رویه قضایی................................................................................................................................................. 7

1-4-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر................................................................................................... 7

1-5-عرف تجاری.................................................................................................................................................... 9

1-6-نظریه علمای حقوق................................................................................................................................. 11

1-7-تبیین مسئله............................................................................................................................................. 12

1-8-سوالات ........................................................................................................................................................ 16

1-9-فرضیات........................................................................................................................................................ 16

1-10-اهداف تحقیق........................................................................................................................................... 18

1-11-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق........................................................................................................ 20

1-12-روش کار.................................................................................................................................................... 20

1-13-واژگان و اصلاحات.................................................................................................................................. 21

فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال.................................................................................................................................................. 24

2-2-ماهیت حقوق دلالی.................................................................................................................................. 25

2-3-آیا دلال تاجر است..................................................................................................................................... 31

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و برخی از نمایندگی ها........................................................................ 36

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت............................................................................................. 36

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت......................................................................................................... 36

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت..................................................................................................... 38

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری....................................................................... 40

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری..................................................................................... 40

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری................................................................................. 42

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری............................................................................ 42

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن............................................................................................. 42

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری....................................................................................... 44

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری............................................................................................ 45

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی................. 46

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار............................................. 46

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار........................................................ 46

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار............................................................ 48

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه................................................................................. 49

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه............................................................................................ 49

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه................................................................................................. 51

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی....................................................................................................................... 53

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت.................................................................................... 55

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان................................................................... 57

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی............................................. 57

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی.......................................................................... 59

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی................................................................ 60

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی............................................................... 61

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی........................................................................ 64

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر....................................................................................................................... 65

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی............................................................................................................................... 66

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری................................................................................................................................ 67

فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله................................................................................................... 71

3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است......................................................................... 72

3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است............................................................................... 73

3-2-تکالیف و تعهدات دلال........................................................................................................................... 74

3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی........................................................................................................................... 75

3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات..................................................................................................... 79

3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله................................................... 79

3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله................................................................................... 81

3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله........................................................................... 82

3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص.......................................................................................... 83

3-3-مسئولیت دلال........................................................................................................................................... 84

3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی.............................................................................................. 86

3-3-ب-مسئولیت قهری دلال......................................................................................................................... 87

3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء.......................................................................................................................... 92

3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد........................................................................................................... 95

3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله........................................................................................ 96

3-3-4-ارزش و جنس کالا................................................................................................................................ 97

3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین......................................................................................... 98

3-3-6-عدم افشاء اسرار................................................................................................................................ 99

3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی.................................................................................................................. 101

3-4-حقوق دلال................................................................................................................................................... 102

3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال................................................................................................................... 103

3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال..................................................................................... 104

3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد............................................................... 107

3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری................ 108

3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله..................................................................................................... 108

3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال................................................................................. 109

3-4-1-1-میزان اجرت....................................................................................................................................... 110

3-4-1-2-مخارج................................................................................................................................................ 111

3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج................................................................................................. 112

-5-3حقوق تطبیقی........................................................................................................................................... 114

3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی................................................................................................ 115

3-5-1الف-اجرت دلال....................................................................................................................................... 115

3-5-1-ب-تصرفات دلال................................................................................................................................... 116

3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس...................................................................................... 117

3-5-2-الف-اجرت دلال..................................................................................................................................... 117

3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال................................................................................................................ 118

3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا........................................................................................................... 119

3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی........................................ 122

3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف....................................................... 122

3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف.................................................... 124

3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف....................... 126

فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی

4-1-فسخ قرارداد دلالی................................................................................................................................... 129

4-1-1-عزل آمر................................................................................................................................................... 129

4-1-2-استعفای دلال....................................................................................................................................... 131

4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء....................................................................................... 133

4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی................................................................................................................... 135

4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال...................................................................................................................... 135

4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد.............................................................................. 136

4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی................................................................................................................... 138

4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی................................................................................................................ 139

4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی.................................................................................................................. 139

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری................................................................................................................................................ 141

5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات................................................................................................................... 147

مقدمه

روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با استفاده از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.

مقصود از قوانین تجارت[1]، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه‌ی حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری است یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی از این دست که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و بررسی قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالعۀ منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده است، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به بررسی و تحقیق پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می‌کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته سعی بلیغ به عمل آمده است که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته شود، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده شود
برچسب ها: حقوق , مقاله حقوقی , فایل صوتی حقوق , صوت حقوق , بسته وکالت , بسته قضاوت , دادرسی مدنی , جزوه حقوقی ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط