مشخصات اصلی


قیمت: 8000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای79 صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

مقدمه: 1

الف - بیان موضوع. 2

ب - اهداف تحقیق : 4

ج - پیشینه تحقیق : 4

د - روش تحقیق : 4

ه- اهمیت تحقیق : 4

و- پرسشهای تحقیق: 5

ز- فرضیه های تحقیق: 5

ح - روش گردآوری اطلاعات : 6

ط- نوآوری تحقیق : 6

ی- سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول- کلیات

فصل اول- کلیات. 8

مبحث اول – تعاریف.. 9

گفتار اول - تعريف فسخ. 9

گفتاردوم-جبران خسارت. 10

گفتارسوم- مسولیت قهری و قراردادی. 12

مبحث دوم - ماهيت فسخ.. 14

گفتار اول - ماهيت فسخ درکنوانسیون. 14

گفتاردوم - ماهيت فسخ درحقوق ایران. 17

مبحث سوم -انواع فسخ.. 19

گفتار اول - انواع فسخ در کنوانسیون. 19

بند اول – فسخ در «قراردادهای اقساطی» 19

بند دوم - فسخ در قرارداد های غیراقساطی. 20

گفتار دوم - فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران. 21

مبحث چهارم - موارد فسخ قرارداد بیع. 24

گفتار اول - موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون. 24

بند اول - موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری 24

بند دوم - موارد فسخ عقد بیع توسط بایع. 25

گفتاردوم - موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران. 26

بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ.. 26

بند دوم - موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران. 26

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت. 29

مبحث اول - مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده 32

مبحث دوم – وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی وعرفی. 35

گفتار اول- دیدگاه حقوق اسلامی. 36

گفتار دوم – دیدگاه حقوق عرفی. 38

مبحث سوم - محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ.. 40

گفتار اول - محاسبه خسارت در کنوانسیون. 40

بند اول - انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت. 40

بند دوم - مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن. 41

گفتار دوم - محاسبه خسارت در حقوق ایران. 42

مبحث چهارم - موارد جمع فسخ وجبران خسارت. 43

گفتار اول - جبران خسارت توسط ذوالخیار 43

گفتار دوم - جبران خسارت توسط من علیه الخیار 44

گفتار سوم - جبران خسارت توسط ثالث.. 45

مبحث پنجم - امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 46

گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون. 46

گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران. 47

مبحث ششم - تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت. 48

فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت

فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت52

مبحث اول ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه. 53

گفتاراول- قاعده لاضرر 53

گفتار دوم- قاعده اتلاف. 55

گفتار سوم- قاعده تسبیب.. 55

مبحث دوم ـ آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق. 57

گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد. 57

بند اول - عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع. 58

بند دوم - عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات. 66

گفتار دوم - اعادۀ وضعیت قبل از عقد. 71

بند اول - استرداد عوضين.. 71

بند دوم - ضمان قبل از اعاده 83

گفتارسوم - تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل. 86

بند اول - مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله. 86

بند دوم - تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین. 87

بندسوم - اثر فسخ در تصرفات ناقل. 90

نتیجه گیری و پيشنهادات. 94

فهرست منابع و مآخذ. 96

چكيده انگليسي99

مقدمه:

قراردادها بر گرفته از نیازهای اقتصادی وبعضا اجتماعی می باشد ومقررات سالم مربوط به آن باعث ثبات وتنظیم بازار واقتصاد جامعه می شود وپیشرفت های فردی واجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا جهت اینکه این مهم به منصه ظهور برسد نیازمند یک سری قوانین ومقررات هستیم که علاوه براینکه بروز و همسو با پیشرفت های فرهنگی و تکنولوژی باشد، نیازمندی های که متعاقدین بر اساس آن قرارداد متوقع خواهد شد را حمایت نماید.

مع الوصف دکترین و قانونگذار خارجی تا حدودی به این حمایت قراردادی توجه کرده وبا به کار گیری اصل انصاف، حسن نیت در رابطه قراردای وعدم سواستفاده از حق ومبانی دیگری از این قبیل توجه داشته وطرف قرارداد که این اصول را رعایت نمی کند به مسئولیت وجبران خسارت ناشی از عدم تعهدات محکوم خواهد شد. البته فقهای بزرگ اسلام از جمله علامه حلی، شیخ طوسی وشیخ مرتضی انصاری وعلمای فاضل دیگر از باب اخلاق واحترام به حقوق مدنی و رعایت تعهدات قراردادی را بیش ازهمه نظام های حقوقی دیگر شفارش کرده اند. منتهای مراتب آنچه امروز بعنوان قانون مدون وراهنمای اجرای عدالت هست بصورت مختصر این حمایت قراردادی را اعمال نموده است وصرفا از یک ضمانت اجرای استثنایی بصورت حق فسخ سخن گفته است وکم وبیش از جبران خسارت انهم با شرایط خاص (ماده 221 قانون مدنی) اشاره شده است.

بنابراین قانونگذار ورویه قضایی بصورت جامع وکامل به جبران خسارات ناشی از نقض عهد توجه ای نکرده است. فلذا در این پايانامه تحقیقی برآن سعی شده با بکارگیری از اصل جبران کامل خسارت قراردادی واصل لاضرر وتسبیب بتوان علاوه بر اعمال حق فسخ ضررهای که باقی مانده است را جبران نمود، چه اینکه طرف مقابل(ذوالخیار) خود را برحسب امتیازات قراردادی متوقع ساخته ونوعا بر سرنوشت اقتصادیش تاثیر گذاشته است، پس از عدالت به دور است که از یک ضمانت اجرا (فسخ) برای نقض کننده در نظر گرفته شود. واما نکته قابل ذکر اینست که این مسئله رانباید از نظر دور داشت که بعضا ممکن است خود ذوالخیار در عدم وقوع تعهد قراردادی نقش داشته بنابرین مطابق اصل مقابله باخسارت می توان صاحب حق فسخ را مسول دانست.

نکات قابل توجه در خصوص موضوع پایانامه این است که با اعمال حق فسخ یکسری از نقض عهد که مسببب آن متعهد است جبران نشده باقی می ماند که اساسا مصرحات قانون مدنی ایران حق فسخ را به عنوان یک ضمانت اجرای عامی برای نقض عهد مطرح نکرده است در واقع در مواردی که حق فسخ قرار داد یک ضمانت اجرا در مقابل نقض عهد است، فسخ به این معنا نیست که متعهد له از ارزش و موقعیتی که قرار داد برای او ایجاد کرده صرف نظر کند، بلکه صرفا به این معنا است که چون متعهد علیه به تعهد خود عمل نکرده متعهد له نیز واکنش نشان داده و التزام به تعهدات قراردادی را به پایان برده. به طور مثال در خصوص شرط فعل زمانی که تراضی وصف قید مباشرت برای متعهد داشته و نتیجتا متعهد نقض عهد می کند و مطابق ماده 239 قانون مدنی فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد، نهایتا طرف مقابل حق فسخ پیدا می کند اما در این خصوص متعهد له ناچارا اعمال حق فسخ می کند و بعضا خساراتی متوجه وی شده است که قانون مدنی ضمانت اجرایی برای جبران آن در نظر نگرفته است یا در خصوص خیارغبن که عقد نسبت به آن به آینده منحل می شود و در دوران بین عقد و فسخ که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدتها به درازا کشد مغبون از منافع مال کمتری و غابن از نماء مال بیشتری استفاده می کند حال این ضرر را چگونه باید جبران کرد؟ و سوالاتی از این قیل نسبت به اعمال خیارهایی که مبنای انها جبران خسارت و قاعده ی لاضرر است می توان مقرر داشت که خیار به تنهایی نمی تواند خساراتی که متوجه متعهد له شده است را جبران کند. و منصفانه ترین قضاوت این است که در حقوق ایران در خصوص مطالبه خسارت ناشی از نقض عهد به همراه فسخ ساکت است. و منطق می پذیرد این امر توسط دکترین و رویه قضایی و نیز مهمتر از اینها در قانون این نقیصه برطرف شود.برچسب ها: حقوق , مقاله حقوقی , فایل صوتی حقوق , صوت حقوق , بسته وکالت , بسته قضاوت , دادرسی مدنی , جزوه حقوقی ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط